Přečtěte si

TRHLINY V BETONOVÝCH PODLAHÁCH A JEJICH OMEZOVÁNÍ

Vznik trhlin v betonových konstrukcích je jednou z největších slabin cementových materiálů, tedy i betonových podlah.Trhlinkou je vlásečnicové částečné rozdělení materiálu, jež k úplnému rozdělení nevede, může však mít vliv na životnost celé konstrukce. Oproti trhlince je lom úplné oddělení materiálu...

Přítomnost trhlin lze očekávat v každé betonové konstrukci. Zabránění jejich vniku má proto velký praktický význam. Jakýkoliv cement pojený s kamenivem ve v průběhu zrání\vysychání, ochlazování\ smršťuje. V tomto procesu hovoříme o volném smršťování. Jestliže je však tento proces nějak omezován, vyvolá napětí. Pak dojde během procesu k překročení tahové pevnosti materiálu, vznikne trhlina.

Trhliny lze rozdělit do dvou kategorií:

Konstrukční trhliny jsou výsledkem nesprávně navržené, přetížené konstrukce, mají za následek konstrukční zesílení nebo výměnu celé podlahy. Zabránit jim lze dodržováním předepsaného zatížení ve spolupráci z částečným předimenzováním konstrukce v projektové dokumentaci (třída a tloušťka betonu, hutnění podloží, způsob armování). Zaměříme se tedy na nestatické trhliny, jímž zabránit lze snadněji. Nestatické trhliny u betonových podlah lze rozdělit do několika druhů:

Nyní k jednotlivým nestatickým trhlinám.

Teplotní trhliny vzniklé v počátečním nárůstu pevnosti - jsou způsobeny teplotami vyvozenými chemickou hydratací cementu, tj. reakcí vody a cementu

Expanzní vzniklé vlivem alkalické reakce kameniva, koroze výztuže -jsou vyvolány procesy, jež mají dlouhodobí charakter, jejím důležitým činitelem je přítomnosti vlhkosti. Zde lze zařadit:

Smršťovací trhliny vzniklé vlivem vysychání a hydratace

Tato trhliny vznikají v časovém horizontu týdnů a měsíců oproti trhlinám plastických!

Dominantní vliv této skupiny trhlin má vysychání. Vliv chemického procesu hydratace je pro běžné podlahové konstrukce minimální. Z toho plyne, že rozhodující pro smrštění je obsah vody v betonové směsi. Minimálním obsahem vody je dáno minimální smrštění betonu. Speciálním typem těchto trhlin je příliš přehlazený beton podlahy v kombinaci s nevhodným posypem, kdy vzniká jemná síť těchto trhlin. Vzniká též špatným ošetřením- vyhlazeného povrchu betonové podlahy.

Plastické smršťovací trhliny

- vznikají v době, kdy je beton ještě v plastickém stavu před zahájením tuhnutí.

Lze je rozdělit na dvě skupiny:

A) Trhliny vzniklé sedáním betonu projevující se odlučováním vody ze směsy tzv. bleeding. Vznikají sedáním směsi přes pruty výztuže nebo v místech změn výšek průřezů.

B) Plastické smršťovací trhliny vzniklé rychlých odpařením záměsové vody např. v horkém počasí. Vzniku těchto trhlin napomáhá i výztuž blízko pod povrchem podlahy.

Možnosti zabránění vzniku nestatických trhlin v betonové podlaze

Spustit video